Ordenances

Anunci sobre l'aprovació definitiva de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics del Consell Comarcal del Moianès

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2017, va acordar aprovar provisionalment l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics del Consell Comarcal del Moianès.

Un cop finalitzat el termini d'exposició al públic, havent-se publicat aquest acord per mitjà d'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10 de gener de 2018 i al tauler d'anuncis del Consell Comarcal del Moianès durant un termini de trenta dies a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOPB, i no havent-se presentat cap al·legació, l'ordenança queda definitivament aprovada sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Anunci sobre l'aprovació definitiva de l'Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal del Moianès

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el dia 5 de març de 2018, va acordar aprovar provisionalment l'Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal del Moianès. Un cop finalitzat el termini d'exposició al públic, havent-se publicat aquest acord per mitjà d'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 de març de 2018 i al tauler d'anuncis del Consell Comarcal del Moianès durant un termini de trenta dies a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOPB, i no havent-se presentat cap al·legació, l'ordenança queda definitivament aprovada sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Anunci sobre l'aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal General reguladora dels preus públics del Consell Comarcal del Moianès

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el dia 5 de març de 2018, va acordar aprovar provisionalment l'Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal del Moianès. Un cop finalitzat el termini d'exposició al públic, havent-se publicat aquest acord per mitjà d'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 de març de 2018 i al tauler d'anuncis del Consell Comarcal del Moianès durant un termini de trenta dies a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOPB, i no havent-se presentat cap al·legació, l'ordenança queda definitivament aprovada sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Anunci sobre l'aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal 01 reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de transport escolar no obligatori

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el dia 5 de març de 2018, va acordar aprovar provisionalment l'Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal del Moianès. Un cop finalitzat el termini d'exposició al públic, havent-se publicat aquest acord per mitjà d'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 de març de 2018 i al tauler d'anuncis del Consell Comarcal del Moianès durant un termini de trenta dies a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOPB, i no havent-se presentat cap al·legació, l'ordenança queda definitivament aprovada sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Anunci de l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança reguladora de creació de fitxers del Consell Comarcal del Moianès

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, el dia 14 de maig de 2018, va acordar aprovar inicialment la modificació de l'ordenança reguladora de creació de fitxers en el sentit de crear el Fitxer GINEM (per acrònim Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats Municipals).

Anunci de l'aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal 02 reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de menjador escolar

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en data 30 de juliol de 2018, va acordar aprovar inicialment l'Ordenança Fiscal 02 reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de menjador escolar

Darrera actualització: 28.11.2018 | 11:40
Darrera actualització: 28.11.2018 | 11:40