Reglaments

Anunci sobre l'aprovació definitiva del Reglament - Règim jurídic del servei de menjador del Consell comarcal del Moianès

Anunci sobre l'aprovació definitiva del Reglament del servei de transport adaptat de la comarca del Moianès

S’obre la CONVOCATÒRIA  dels ajuts econòmics de transport adaptat per l’any 2018.
El termini de presentació de les sol·licituds és fins el dia 10 de desembre 2018 inclòs .

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Els models són a disposició de les persones interessades com annexes a aquesta pàgina.
Les sol·licituds es presentaran al Registre del Consell Comarcal (C/ de les Joies, 11-13, 08180 Moià), per qualsevol de les formes admeses en l'article 16.4 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Anunci sobre l'aprovació definitiva del Reglament del servei de transport escolar de la comarca del Moianès

El Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària de data 15 d’octubre de 2018, va aprovar inicialment el Reglament del Servei de Transport Escolar de la Comarca del Moianès.

Un cop finalitzat el termini d’exposició al públic, l’acord s’ha publicat per mitjà d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 23 d’octubre de 2018 i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Moianès durant un termini de trenta dies a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci al BOPB. En no haver-s’hi presentat cap al·legació, el Reglament del Servei de Transport Escolar de la Comarca del Moianès esdevé definitivament aprovat, sense que calgui cap més acte ni acord.

Darrera actualització: 28.11.2018 | 18:21
Darrera actualització: 28.11.2018 | 18:21