Convocatòries de personal

PROCESSOS DE SELECCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS

En referència a la convocatòria pública per la cobertura temporal d’una plaça d’auxiliar administratiu, administratiu i tècnic mitjà de gestió i la creació d’una borsa d’aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal, es fa pública:

  • El total de puntuacions de la prova de coneixements i mèrits 
  • La convocatòria a l'entrevista

En referència a la convocatòria pública per la cobertura del lloc de treball de gerent del Consell Comarcal del Moianès, es fa pública:

  • L'Acta de la comissió tècnica i avaluació del procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball de gerent del Consell Comarcal del Moianès 

_______________________________________

Convocatòries de personal

Procediments d'oposicions, de licitacions i de subvencions en curs de l'Ajuntament i dels seus ens adscrits.

En aquesta pàgina trobareu els edictes i els anuncis que publica l'Ajuntament al BOPB, al DOGC, al BOE i al DOUE relatius a:

  • Els processos selectius de personal d'accés lliure: les ofertes, les convocatòries i les altres publicacions relacionades, dels processos en curs.
  • Les licitacions dels contractes administratius amb el procediment d'adjudicació obert, així com les seves adjudicacions.
  • Les subvencions, els ajuts, les beques i els premis amb el termini de presentació de sol·licituds obert. També hi trobareu les concessions que hagin estat publicades.

La informació referent als processos selectius apareix a la llista fins a sis mesos després de la darrera publicació.

La informació de les licitacions i de les subvencions està exposada fins a set dies després de la finalització del termini de presentació d'ofertes o de sol·licituds. Una vegada han estat adjudicades o realitzada la concessió, respectivament, tornen a aparèixer i es mantenen a la llista durant el mes en curs en què s'ha publicat i el mes següent.

Accedir a la informació

 

Darrera actualització: 16.11.2016 | 11:34