Aprovació definitiva de la modificació de plantilla de personal i de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal del Moianès

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 08:00

El Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària de data 28 de gener de 2019, ha aprovat inicialment la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal del Moianès.

En compliment del tràmit d'informació pública s’ha exposat al públic mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 11 de febrer de 2019 i al tauler d’anuncis de Consell Comarcal del Moianès, durant un termini de 20 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Un cop finalitzat el termini d’exposició al públic, en no haver-s’hi presentat cap al·legació, la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal del Moianès esdevé definitivament aprovada, sense que calgui cap més acte ni acord.

Darrera actualització: 12.03.2019 | 14:13