Retribucions càrrecs electes

Els consellers i les conselleres del Consell Comarcal del Moianès no perceben cap remuneració per dedicació, únicament perceben les indemnitzacions per assistència i quilometratge aprovades en el Ple de 4 d'abril de 2016.

El Ple del Consell Comarcal del Moianès en la sessió del dia 4 d'abril de 2016, va prendre els següents acords en relació a l'establiment del règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.

  1. S'estableix a favor dels consellers comarcals la percepció de la quantitat que es detalla a continuació en concepte d’assistència efectiva als  òrgans col·legiats dels quals són membres que han estat  convocats oficialment pel Consell Comarcal amb un límit màxim de 4500 € per conseller /any.
    • Assistència a les sessions ordinàries i extraordinàries del Ple:   100 €/bruts 
    • Assistència a les sessions de les Comissions Informatives :  100 €/bruts 
    • Assistència a les sessions de la Comissió de Comptes    100 €/bruts
  2. S’ estableix l’ import de 0,19 €/ KM  pels desplaçaments que realitzin els consellers comarcals per reunions convocades oficialment a municipis fora de la comarca del Moianès. El còmput es farà des del municipi d’ on són alcaldes /ssa , regidors /es .

Ens els documents annexes podeu consultar el detall de les indemnitzacions percebudes pels consellers per la seva assistència als òrgans col·legiats dels exercicis 2015, 2016 i 2017.

Darrera actualització: 01.07.2019 | 11:15
Darrera actualització: 01.07.2019 | 11:15