Composició del Ple

EL PLE 

Els consells comarcals són els òrgans de govern i d’administració de les comarques. Són òrgans d’elecció indirecta, ja que la seva composició es concreta a partir dels resultats de les eleccions municipals.

El nombre de membres del consell comarcal es determina en funció dels residents de la comarca, en el cas del Moianès són 19 membres.

El Ple del Consell Comarcal és un òrgan de govern col·legiat que, sota la presidència del President o del Vicepresident/a que legalment el substitueixi, és integrat per tots els  19 consellers  com a membres de ple dret.

Les atribucions i competències del Ple estan determinades pel Text refós de la Llei d’organització comarcal.

Entre altres coses al ple li correspon aprovar la seva pròpia composició i organització, aprovar els pressupostos de cada exercici i la plantilla de personal, aprovar els plans comarcals i les formes de gestió dels serveis i els expedients per a l’exercici de les diferents activitats.

És en aquest mateix òrgan on es controla i fiscalitza la gestió dels diferents òrgans de govern amb competències delegades pel mateix Ple o pel Reglament Orgànic Comarcal.

Les sessions ordinàries del Ple es celebren amb caràcter trimestral.

· Les sessions de Ple per l'any 2019 són: 28 de gener, 15 d'abril, 3 de juny, 30 de setembre i 16 de desembre. 

· Les sessions per l'Assamblea d'Alcades per l'any 2019 són: 25 de març, 13 de maig, 9 de setembre i el 18 de novembre.

________________________________________

LA COMPOSICIÓ

A la vista del resultats que es van produir a les eleccions municipals del 24 de maig de 2015 i un cop constituïts tots els ajuntaments de la comarca, la junta electoral provincial, assigna als diferents partits polítics, el nombre de llocs que els corresponen.

En el cas de la comarca del Moianès, els 19 llocs quedaren distribuïts de la forma següent: 9 ERC-AM, 6 PDeCAT, 2 CP, 1 CastellPositiu i 1 conseller no adscrit

En la sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Moianès cel·lebrada el dia 5 d'octubre de 2015, es va donar compte del Decret de Presidència 3/2015 de 21 de setembre, de Constitució dels Grups Polítics Comarcals, els quals es detallen a continuació:

Grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM)

Grup comarcal Partit Demòcrata (PDeCAT)

Grup comarcal Coalició Candidatura de Progrés

Grup comarcal Agrupació d’Electors Castell en Positiu

Conseller no adscrit 

 

Acte de Constitució del Consell Comarcal 20/07/2015

Darrera actualització: 30.01.2019 | 11:49
Darrera actualització: 30.01.2019 | 11:49